keurmerk voor Buurtbemiddeling Etten-Leur

Buurtbemiddeling Etten-Leur voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) daaraan stelt. De kwaliteitsnormering geldt voor de komende twee jaar. Afgelopen week heeft coördinator Marcelle van der Ven en haar ploeg vrijwilligers het landelijk certificaat ontvangen. Vorig jaar behaalde Buurtbemiddeling Etten-leur de tweede plaats in een landelijke benchmark.

Voor de vijfentwintig vrijwilligers van Buurtbemiddeling is het een bevestiging van het feit dat hun werk ertoe doet. Het project is afhankelijk van de vrijwillige inzet van wijkbewoners. Het zijn mensen die naast hun reguliere werk tijd vrijmaken om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren.
Buurtbemiddeling is een manier om buurtgenoten met een conflict weer met elkaar in gesprek te laten komen. Door burenruzies en geluidsoverlast kunnen de gemoederen in een wijk hoog oplopen. Getrainde vrijwilligers proberen door gesprekken en bemiddeling het onderlinge contact te herstellen en oplossingen te zoeken in het conflict. Met succes, want steeds meer mensen weten de weg naar Buurtbemiddeling te vinden.

In 2008 is het project Buurtbemiddeling van start gegaan met financiële steun van Woonstichting Etten-Leur (WEL). Het project past bij de wens van politie, gemeente en woonstichtingen dat mensen in de eerste plaats zelf hun problemen moeten proberen op te lossen. Buurtbemiddelaars ondersteunen dit proces. De resultaten spreken boekdelen. Vorig jaar werden 75 zaken aangemeld, waarvan 80% succesvol zijn opgelost door tussenkomst van de vrijwilligers. In de landelijke benchmark eindigde Etten-Leur op de tweede plaats. Alleen Lelystad kende een hogere score van 90%. Dit resultaat heeft er toe geleid dat de Gemeente Etten-Leur het project in 2012 samen met WEL gaat financieren zodat het voortbestaan gewaarborgd is.

Naast de bemiddeling van buurtconflicten heeft Buurtbemiddeling Etten-Leur ook een signalerende functie. Door het netwerk met Surplus Welzijn kunnen de buurtbemiddelaars mensen doorverwijzen naar de juiste hulpverlening Op deze wijze draagt Buurtbemiddeling Etten-Leur succesvol bij aan leefbare wijken en buurten en het welzijn van bewoners.

Publicatiedatum: 28 nov 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn